Algemene voorwaarden
Baron Academy

Artikel 1 – Definities 

Baron Academy: Mevrouw Kelly Marleen Baron, tevens handelend onder de naam Kelly Baron BV, gevestigd te (1382JN) Weesp en kantoorhoudende aan het Pampuslaan 159  (www.baronacademy.nl). Cursus: alle trainings-, advies- en coachingsactiviteiten die Baron Academy aanbiedt. Cursusgeld: De kosten die zijn verbonden aan de Cursus van Baron Academy en die zijn terug te vinden op de website van Baron Academy. Deelnemer: Iedere persoon die gebruik maakt van de diensten c.q. deelneemt aan de Cursus van Baron Academy. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Baron Academy en de Deelnemer. 

Artikel 2 – Baron Academy

Baron Academy is een onderneming die onder meer trainingen en cursussen aanbiedt op het gebied van bruidskapsels en visagie in brede zin.

Artikel 3 – Garantie

3.1 Baron Academy zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

3.2 Baron Academy zal bij het verrichten van de Cursus de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Deelnemer in acht nemen. 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Deelnemer het inschrijfformulier volledig heeft ingevuld en het Cursusgeld volledig heeft voldaan. Het inschrijfformulier, deze algemene voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke overeenkomsten vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en vervangen alle eerdere correspondentie en/of documentatie. 

4.2 Het niet voldoen aan de verwachting van een Deelnemer ten aanzien van de door Baron Academy uitgevoerde werkzaamheden geeft in geen geval reden tot het kosteloos annuleren van de Overeenkomst en/of het opnieuw uitvoeren van de Cursus. 

4.3 Baron Academy is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Baron Academy is uitgegaan van door Deelnemer onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. documentatie.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom 

5.1 De Deelnemer is ermee bekend dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten die verband houden met en/of betrekking hebben op de Cursus van Baron Academy bij Baron Academy berusten. 

5.2 Het is de Deelnemer – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baron Academy – niet toegestaan om werken die beschermd worden door enig recht van intellectueel eigendom, te kopiëren, publiceren, distribueren en/of op enige andere wijze openbaar te maken.

deneme bonusu

5.3 Gedurende de Cursus is het de Deelnemer niet toegestaan om (audio)visuele opnamen te vervaardigen.

5.4 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel 5 verbeurt de Deelnemer een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van € 2.500,00 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) per gebeurtenis.

Artikel 6 – Betaling en annulering

6.1 De betaling van het Cursusgeld dient voorafgaand, doch uiterlijk vier weken voorafgaand aan de Cursus volledig te worden voldaan. Baron Academy draagt zorg voor tijdige toezending van een factuur daartoe aan de Deelnemer. 

6.2 Indien de Deelnemer in gebreke blijft tot tijdige voldoening van het Cursusgeld, kan de Deelnemer geen aanspraak maken op deelname aan de Cursus van Baron Academy. Indien de Deelnemer in gebreke blijft tot tijdige voldoening van het Cursusgeld, dan is de Deelnemer van rechtswege in verzuim. De Deelnemer is alsdan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het totale verschuldigde bedrag.

6.3 Bij annulering van een Cursus meer dan 4 weken voor de cursusdatum zal het Cursusgeld terugbetaald worden c.q. niet verschuldigd zijn. Bij annulering van een Cursus tussen 4 weken en 2 weken voor de cursusdatum zal 25% van het Cursusgeld verschuldigd zijn en bij annulering 2 weken en korter voor de cursusdatum zal 100% van het Cursusgeld verschuldigd zijn. Naast het Cursusgeld dient bij aanmelding inschrijfgeld te worden betaald. Het inschrijfgeld is nimmer restitueerbaar.

6.4 In geval van (aantoonbare) ziekte van de Deelnemer zal Baron Academy met Deelnemer in overleg treden over het mogelijk deelnemen aan een Cursus op een andere datum. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

7.1 Gezien de aard van de werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Cursus een rol spelen, is Baron Academy niet aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van een gedraging van Baron Academy in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. 

7.2 In het geval dat Baron Academy aansprakelijk is voor door Deelnemer geleden schade, is de schade die Baron Academy gehouden is te vergoeden nooit meer dan de hoogte van het Cursusgeld, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade.

7.3 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Baron Academy en ieder ander van wiens hulp Baron Academy gebruik maakt bij de uitvoering van de Cursus.

Artikel 8 – Overmacht 

8.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Baron Academy redelijkerwijs niet kan worden verlangd. 

8.2 In het geval dat Baron Academy door overmacht wordt verhinderd de Cursus geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Baron Academy het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Cursus op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat Baron Academy gehouden is om enige door Deelnemer geleden schade te vergoeden.

Artikel 9 – Geheimhouding

9.1 Baron Academy en de Deelnemer zijn ieder verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Indien Baron Academy – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Baron Academy zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Baron Academy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Deelnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 10 – Toepasselijkheid

10.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Baron Academy en de Deelnemer, waaronder begrepen alle werkzaamheden die Baron Academy verleent ten behoeve van de Deelnemer.

10.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor Baron Academy werkzaam zijn en/of door Baron Academy zijn ingeschakeld.  

10.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 15 januari 2017.

11.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Baron Academy en de Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

11.3 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Baron Academy wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Baron Academy die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.